Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :24-07-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
24-07-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
23-07-19Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 43
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
261
22-07-19TT Huế: 95,
Phú Yên: 75
Trúng TT Huế259
21-07-19Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
20-07-19Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
246
19-07-19Gia Lai: 11,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai240
18-07-19Bình Định: 02,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
261
17-07-19Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
16-07-19Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
251
15-07-19TT Huế: 17,
Phú Yên: 04
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
14-07-19Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
239
13-07-19Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
232
12-07-19Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
11-07-19Bình Định: 72,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
10-07-19Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng242
09-07-19Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 73
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
08-07-19TT Huế: 87,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
262
07-07-19Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
06-07-19Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
228
05-07-19Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 78
Trúng Gia Lai228
04-07-19Bình Định: 84,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
03-07-19Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 19
Trúng Đà Nẵng217
02-07-19Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 09
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
271
01-07-19TT Huế: 62,
Phú Yên: 26
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
229
30-06-19Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 93
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
277
29-06-19Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
28-06-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 81
Trúng Ninh Thuận224
27-06-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
26-06-19Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
25-06-19Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
24-06-19TT Huế: 47,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
257
23-06-19Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 42
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
209